Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Schoemaker IT zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van FENIT (pdf), gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, met de inhoud waarvan de opdrachtgever verklaart bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.